REFERENCE

Studie proveditelnosti opravy komunikací u garáží u ulice Telečská, realizace 2012

Úkolem studie byl navrh řešení obnovy povrchů a související odvodnění ploch střech a prostoru nacházejících se mezi garážemi. Celková plocha odvodňovaných ploch je cca 16 000m2.
Studie nabízí řešení odvodnění dešťových vod do místního vodoteče a variantě návrh úpravy pojízdných ploch z hlediska zadržení vod v krajině a zpomalení odtoku do vodoteče.