REFERENCE

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, park Moravská, realizace 2007

Investor: Magistrát města Havířov
Stupeň projektové dokumentace: DSP
Termín: prosinec 2001

Projektová dokumentace se zabývala regenerací panelového sídliště Havířov-Šumbark a úpravou přilehlých doposud nevyužitých ploch v plnohodnotnou součást městského prostoru. Součástí návrhu bylo zřízení parkovacích ploch podél ulice Moravské, úprava strže a okolích ploch na park, propojení ulice Moravské spojovací komunikací s parkovištěm u samoobsluhy včetně navazujících pěších komunikací a návrh shromažďovací plochy.

Nová komunikace spojující stávající ulici Moravskou s parkovištěm u samoobsluhy byla navržena v kategorie MO 7/30. Podél ulice Moravské bylo na šesti lokalitách navrženo kolmé příp. podélné stání celkem pro 59 osobních vozidel.

V nevyužitém prostoru vymezeném gymnáziem, ul. Moravskou a jejím navrhovaným prodloužením je navrženo pěší prostranství, které má v splňovat úlohu reprezentativního shromažďovacího místa obyvatel okolního sídliště, využitelného pro pořádání akcí většího rozsahu. Za tímto účelem zde byla navržena zpevněná plocha s vyvýšeným podiem.

Součástí regenerace jsou také úpravy poškozeného koryta Šumbarského potoka. Původní koryto bylo částečně nezpevněné a částečně upravené betonovými dílci. Stěny koryta byly zpevněny tyčovým plůtkem z dubového dřeva, dno zpevněno dlažbou z lomového kamene do podkladního betonu. Cílem úpravy bylo kromě vlastní rekonstrukce také šetrnější začlenění toku do krajiny navrženého parku a stabilizace dna toku. Přes upravované koryto potoka byla navržena železobetonová lávka pro pěší s délkou přemostění 4,5 m o volné šířce 2,0 m.