REFERENCE

Průtah obcí Plenkovice, realizace 2007

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Termín realizace: 2006
Projekční stupeň: DÚR, DSP, RDS, AD
Orientační náklady stavby: 35,0 mil. Kč

Komunikace je silnicí III. tř. a v průtahu obcí je kvalifikována jako obslužná komunikace. Původní šířka silnice cca 4-5 m byla původně rozšířena na 6 m pouze v krytu vozovky. Postupně byly podél komunikace budovány chodníky v různé kvalitě a materiálu, v některých úsecích však chodníky nebyly. Kryt vozovky byl živičný s poruchami typu deformace krytu, výtluky v obrusné vrstvě rozvětvené trhliny, místní poklesy a odlamování okrajů vozovky. Komunikace neměla jednotnou šířku, v několika místech byly bodové závady spočívající ve zúžení vozovky na cca 5m.

Rovněž na mostech byla nedostatečná šířka vozovky a bylo zde nutné rozšíření mostovky. Realizované úpravy spočívaly v odstranění bodových závad, výstavby nové konstrukce vozovky a vyřešení pěších tras. Stávající silnice je páteřní komunikací obce. Rekonstrukce navázala na již provedený úsek ve směru na Hluboké Mašůvky. Silnice byla provedena v jednotné šířce v kategorii MO 7/30. Pouze před Hostincem je zúžena, zachování potřebné šířky by znamenalo demolice obytných objektů nebo hostince.

V rámci stavby byly rekonstruovány dva mostní objekty. Ty byly rozšířeny a provedla se oprava nosné konstrukce.

Dále byla provedena sanace stávající opěrné zdi u obecního úřadu.
Současně byly upraveny zastávky MHD. Vznikly nové samostatné zastávkové pruhy a byla přebudována náves v prostoru obecního úřadu- vznikly zde chodníky a parkoviště pro osobní auta. Na sypané hrázi přilehlého rybníka byla zbudována nová opěrná zeď.