REFERENCE

Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Hevlín – silnice II/415, realizace 2007

Investor: Správa a údržba silnic JmK Znojmo
Termín: červen 2004 – říjen 2006
Projekční stupeň: DSP, DZS,AD
Orientační náklady stavby: 170 000 000,- Kč

Jedná se o opravu silnice II. třídy v úseku od křižovatky se silnicí I/53 po státní hranici s Rakouskem. Celková délka opravovaného úseku silnice II/415 je 26,485 km. Základním cílem projektu je zajištění kvalitního dopravního připojení větších sídelních celků na sil I/53 Brno – Znojmo a dále připojení této silnice na hraniční přechod Hevlín. Tím bude vhodně doplněna silniční síť I. tříd v regionu.
Smyslem projektu je modernizace silničního propojení obcí a měst jižní části Jihomoravského kraje v návaznosti na zvýšení propustnosti silniční sítě odstraněním bodových závad v průtazích obcemi k hraničnímu přechodu Hevlín ? zlepšení dopravní dostupnosti služeb veřejné správy, zdravotních a sociálních služeb a pracovních příležitostí v sídlech na trase a v její blízkosti. Zkrátí se jízdní doba a zvýší se mobilita pracovních sil, bezpečnost provozu a sníží se nehodovost.
Projekt je naplňováním Programu rozvoje kraje, opatření D.1.2. Dobudování, modernizace a rekonstrukce krajských silnic, místních a obslužných komunikací, vč. doplňující infrastruktury, a dále je v souladu s dopravní politikou Jihomoravského kraje. Konkrétním problémem je nekvalitní silniční připojení hraničního přechodu ČR/Rakousko Hevlín, které je v kontrastu se stavem na rakouské straně. Výsledkem bude kvalitní přístupová silnice k přechodu v adekvátní kvalitě na rakouské straně.
Stavba byla rozdělena na 13 silničních úseků, 10 mostních objektů a ostatní navazující objekty jako pěší komunikace, přeložky a úpravy inženýrských sítí apod.