REFERENCE

Lávka v Třebíči kolaudace, realizace 2012

Vysplan s.r.o. byl na základě objednávky a plné moci zmocněn k zajištění vyjádření všech stavbou dotčených subjektů, nutných k vydání kolaudačních souhlasů na stavbu. Tyto podklady sloužily pro žádost o kolaudační souhlas pro obecný stavební úřad (SO 421Veřejné osvětlení, SO 501Přeložka plynovodu), speciální stavební úřad (SO 201 Lávka pro pěší, SO 202 Nadchod nad CS, SO 241Schodiště, SO 242 Opěrná zeď) a odbor životního prostředí (SO 351 Přeložka vodovodu). Firma Vysplan zároveň jednala s těmito úřady. Na základě těchto podkladů poté byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu.