REFERENCE

II/129 CETORAZ-MOST, realizace 2007

Cílem stavby je odstranění havarijního stavu mostu přes Cetorazský potok, včetně vyřešení odvodnění komunikace v předmětném místě. Součástí stavby bude také úprava chodníku.
Do stávajícího otvoru bude osazena konstrukce z vlnitých plechů, prostor mezi stávající klenbou a novou konstrukcí bude zaplněn injektážní směsí. Provede se ubourání čel klenby, římsy křídel a lávky na vtoku, za čely klenby se provede dosypání do tvaru silničního tělesa před a za mostem. Poté se provede zpevnění koryta potoku kamennou dlažbou vč. opevnění vtoku i výtoku.