REFERENCE

I/38 Dlouhá Brtnice-most ev.č. 38-087, realizace 2012

Demolice stávajícího mostního objektu a konstrukce nátokových křídel nábřežní zdi v těsném kontaktu s mostním objektem přes vodní tok Lísek. Nový objekt zahrnuje kompletní výstavbu nového mostního objektu včetně úpravy koryta toku pod mostem a na straně vtoku a výtoku a úpravu stávajícího odvodnění komunikace a okolních ploch. Nově navržený mostní objekt je monolitická jednopólová rámová nosná konstrukce ze železobetonu. Založení je navrženo jako plošné na základových pasech.