Chodník Suchá – Prostředkovice, realizace 2013 až 2014

Vybudováním chodníku podél silnice I/38 v obci Prostředkovice dojde vzhledem k zúžení stávající komunikace v délce cca 80,0m ke zklidnění dopravy a bezpečnému přechodu obyvatel k stávající autobusové zastávce umístěné za mostem přes řeku Jihlávku. Součástí dokumentace je i odvedení dešťových vod vybudováním nové dešťové kanalizace z ploch navrhovaného chodníku a komunikace silnice I/38 mezi […]

Read More…

Studie proveditelnosti opravy komunikací u garáží u ulice Telečská, realizace 2012

Úkolem studie byl navrh řešení obnovy povrchů a související odvodnění ploch střech a prostoru nacházejících se mezi garážemi. Celková plocha odvodňovaných ploch je cca 16 000m2. Studie nabízí řešení odvodnění dešťových vod do místního vodoteče a variantě návrh úpravy pojízdných ploch z hlediska zadržení vod v krajině a zpomalení odtoku do vodoteče. […]

Read More…

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, park Moravská, realizace 2007

Investor: Magistrát města Havířov Stupeň projektové dokumentace: DSP Termín: prosinec 2001 Projektová dokumentace se zabývala regenerací panelového sídliště Havířov-Šumbark a úpravou přilehlých doposud nevyužitých ploch v plnohodnotnou součást městského prostoru. Součástí návrhu bylo zřízení parkovacích ploch podél ulice Moravské, úprava strže a okolích ploch na park, propojení ulice Moravské spojovací komunikací s parkovištěm u samoobsluhy včetně navazujících pěších […]

Read More…

Silnice R48 Rybí – MÚK Rychaltice, realizace 2007

Investor: ŘSD ČR správa Ostrava Termín: červen 2006 Projekční stupeň: DÚR Orientační náklady stavby: 2 280,0 mil. Kč Cílem projektu je návrh rekonstrukce stávající silnice I/48, která byla vybudována jako nedělený čtyřpruh v kategorii S15/100(S16,5/100), na rychlostní komunikaci směrově rozdělenou v kategorii R25,5/120. Předmětný úsek začíná za Novým Jičínem (za křižovatkou se silnicí II/482) a […]

Read More…

Průtah obcí Plenkovice, realizace 2007

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Termín realizace: 2006 Projekční stupeň: DÚR, DSP, RDS, AD Orientační náklady stavby: 35,0 mil. Kč Komunikace je silnicí III. tř. a v průtahu obcí je kvalifikována jako obslužná komunikace. Původní šířka silnice cca 4-5 m byla původně rozšířena na 6 m pouze v krytu vozovky. Postupně byly podél komunikace budovány chodníky v […]

Read More…

Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Hevlín – silnice II/415, realizace 2007

Investor: Správa a údržba silnic JmK Znojmo Termín: červen 2004 – říjen 2006 Projekční stupeň: DSP, DZS,AD Orientační náklady stavby: 170 000 000,- Kč Jedná se o opravu silnice II. třídy v úseku od křižovatky se silnicí I/53 po státní hranici s Rakouskem. Celková délka opravovaného úseku silnice II/415 je 26,485 km. Základním cílem projektu […]

Read More…

I/38 Moravské Budějovice – obchvat, realizace 2007

Investor: ŘSD ČR Jihlava Termín: říjen 2002 Projekční stupeň: DÚR, DSP, ZDS Orientační náklady stavby: 850,0 mil. Kč Silnice I/11 prochází v současné době středem města Moravské Budějovice. Obchvat řeší převedení tranzitní dopravy mimo městské centrum. Ze stávající trasy se odklání za obcí Litohoř, prochází jižně od Moravských Budějovic a napojuje se na stávající silnici […]

Read More…